Regla dels Dotze Punts


1. La Francmaçoneria és una Fraternitat iniciàtica, que té com a fonament tradicional la creença en Déu, el Gran Arquitecte de l'Univers.

2. La Francmaçoneria es basa en els "Antics Deures" i en els "Landmarks" de la Fraternitat; especialment quant a l'absolut respecte a les tradicions específiques de l'Orde, essencials per a la regularitat de l'Obediència.

3. La Francmaçoneria és una Orde a la qual no poden pertànyer més que els homes lliures i respectables, que es comprometin a posar en pràctica un ideal de Pau, Amor i Fraternitat.

4. La Francmaçoneria té com a objectiu el perfeccionament moral dels seus membres, així com el de la humanitat sencera.

5. La Francmaçoneria imposa a tots els seus membres la pràctica exacta i escrupolosa dels rituals i simbolismes, com a manera d'accés al Coneixement per les vies espirituals i iniciàtiques que li són pròpies.

6. La Francmaçoneria imposa a tots els seus membres el respecte a les opinions i creences de cadascun. Prohibeix qualsevol discussió o controvèrsia política o religiosa. Així es constitueix en centre permanent d'Unió Fraternal, on regna una comprensió tolerant i una fructífera harmonia entre els homes, que, sense ella, haguessin romàs estranys els uns dels altres.

7. Els Francmaçons prenen les seves obligacions sobre un Volum de la Llei Sagrada, a fi de donar al jurament o a promesa deixats sobre el mateix el caràcter solemne i sagrat indispensable per a la seva perennitat.

8. Els Francmaçons es reuneixen, fora del món profà, en lògies on han de ser sempre presents els Tres Grans Llums de l'Ordre: un llibre de la Llei Sagrada, una Esquadra i un Compàs, per treballar segons el ritu, amb zel i assiduïtat, conforme als principis i regles prescrites per la Constitució, Estatuts i Reglaments Generals de l'Obediència.

9. Els Francmaçons no han d'admetre en les seves Lògies més que homes, de reputació perfecta, persones d'honor, lleials i discrets dignes sota tot punt de vista de ser germans i aptes per reconèixer els límits del domini de l'home i l'infinit poder de l'Etern.


10. Els Francmaçons conreen en les seves Lògies l'amor a la pàtria, la submissió a les Lleis i el respecte a les Autoritats constituïdes, i consideren el treball| com el deure primordial del ser humà, honrar-lo en totes les seves formes.